تابه درنا

 


                    تابه کراون

 


               پیتزا خوری شقایق